Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 360 Productfotografie B.V., handelend onder de naam Stukje Design, gevestigd te Leeuwarden, Kamer van Koophandel nummer 57674043 (“Stukje Design”) en overeenkomsten gesloten tussen Stukje Design en haar wederpartij(en) (“Opdrachtgever”).

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Stukje Design. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.       Offerte en aanvaarding

1.1       Stukje Design stelt een offerte op waarin Stukje Design aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Stukje Design aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Stukje Design verstrekte gegevens waarop Stukje Design haar offerte heeft gebaseerd.

1.2       In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van opdrachtgever, levering van hardware, het leveren van ondersteuning op afstand, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte expliciet is vermeld.

1.3       Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Stukje Design is slechts verplicht tot het verrichten van Diensten uit hoofde van een te laat aanvaarde offerte indien zij schriftelijk  te kennen geeft zich daardoor toch gebonden te achten.

1.4       De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de schriftelijke aanvaarding van de offerte binnen de daarvoor gestelde termijn door Opdrachtgever wordt ontvangen door Stukje Design, dan wel op het moment waarop Stukje Design conform het bepaalde in artikel 1.3 aangeeft dat zij akkoord gaat met een aanvaarding van de offerte buiten de daarvoor gestelde termijn . De mededeling van aanvaarding kan per e-mail worden gedaan.

1.5       Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt  dat Stukje Design werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, of die indruk wekt, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Stukje Design verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.6       Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

1.7       Stukje Design zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

1.8       Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Stukje Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Stukje Design is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2.      Uitvoering van de Diensten

2.1       Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Stukje Design uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Stukje Design spant zich er redelijkerwijs voor in om overeengekomen termijnen en/of opleverdata zoveel mogelijk in acht te nemen. Overeengekomen tussentijdse (oplever)data gelden steeds als streefdata en binden Stukje Design niet. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

2.2       Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stukje Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig en volledig aan Stukje Design worden verstrekt.

2.3       Opdrachtgever zal Stukje Design toegang geven tot alle contactgegevens, adresgegevens, plattegronden en eigenschappen die geregistreerd dienen te worden onder haar beheer die Stukje Design redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

2.4       Stukje Design is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen Diensten op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.5       Tenzij anders overeengekomen is Stukje Design geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Stukje Design deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.

2.6       Stukje Design heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Stukje Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2.7       Stukje Design zal zich redelijkerwijs inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over reactietijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

3.      Ontwikkelen van Werken

3.1       Indien een Dienst strekt tot het ontwerpen/maken van werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, tekeningen,  foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), is daarop het in dit artikel bepaalde van toepassing.

3.2       Stukje Design geeft geen garanties ten aanzien van en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van Werken bij gebruik door Opdrachtgever van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware, tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

3.3       Stukje Design is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en heeft het recht bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen Diensten op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.4       Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Stukje Design levert, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik daarvan door Stukje Design. Opdrachtgever vrijwaart Stukje Design van claims van derden ten aanzien van schending van de rechten van derden.

3.5       Stukje Design heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

3.6       Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Stukje Design zal Opdrachtgever informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

3.7       Stukje Design zal de Werken op een passende wijze elektronisch beschikbaar stellen.

3.8       Stukje Design zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken niet ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. Stukje Design zal bronbestanden van de Werken bewaren gedurende de periode waarin Stukje Design Diensten voor Opdrachtgever verricht. Stukje Design is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Stukje Design gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

4.      Oplevering en aanvaarding

4.1       Stukje Design zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt zijn voor gebruik.

4.2       Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde schriftelijk afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

4.3       Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

4.4       Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Stukje Design zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Stukje Design doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden voor afkeuring niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivering goed of af te keuren. Opdrachtgever mag goedkeuring niet onthouden om redenen die geen verband houden met de schriftelijk overeengekomen specificaties  van de Diensten, en voorts niet vanwege het bestaan van kleine gebreken die het operationeel in gebruik nemen van een Werk redelijkerwijs niet in de weg staan.

4.5       Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivering het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen er revisierondes volgen totdat het Werk naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever is afgerond.

4.6        Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde Werk. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Stukje Design gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde Werk geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde Werk te gebruiken op welke wijze dan ook. Stukje Design kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivering aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

4.7       Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde Werk, tenzij Stukje Design het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van oplevering. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na oplevering van het betreffende Werk.

5.      Rechten van intellectuele eigendom

5.1       Stukje Design gebruikt voor haar werkzaamheden onder meer open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Stukje Design Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

5.2       Voor door Stukje Design zelf gemaakte Werken geldt dat de intellectuele eigendomsrechten bij Stukje Design berusten, tenzij er met Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afgesproken wordt dat deze rechten overgedragen worden. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

5.3       Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen nadat Stukje Design schriftelijk te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met de voorgenomen wijzigingen.

5.4       Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat Stukje Design haar rechten met betrekking tot een of meer Werken overdraagt aan opdrachtgever, dan tast een dergelijke overdracht niet het recht van Stukje Design aan om de aan de betreffende Werken ten grondslag liggende elementen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, programmeertalen, documentatie en standaarden  zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Stukje Design behoudt tevens te allen tijde  het recht om ontwikkelingen te doen ten behoeve van zichzelf of een derde die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

5.5       Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de Werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Werken.

5.6       Het is Stukje Design toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Stukje Design door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken/omzeilen.

5.7       Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht van Stukje Design. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, - per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Stukje Design. Dit doet niet af aan het recht van Stukje Design om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

6.      Installatie en onderhoud van Werken

6.1       Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Stukje Design voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software van derden, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van licenties geleverd door Stukje Design.

6.2       Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Stukje Design zich inspannen om de Werken en bijbehorende software up-to-date te houden. Stukje Design is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en overige derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Stukje Design hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3       Stukje Design is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

6.4       Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen in een Werk door te voeren, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijzigingen vooraf aan Stukje Design heeft gemeld en Stukje Design deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Stukje Design kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Stukje Design kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

6.5       Stukje Design is niet gehouden tot het (kosteloos) herstellen van verminkte of verloren gegane gegevens alsmede het verrichten van onderhoud  in verband met fouten en/of onvolkomenheden die niet zijn toe te rekenen aan Stukje Design,  waaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen fouten en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan als gevolg van:

Een aanpassing van de Werken, in welke vorm dan ook, die niet door of met expliciete goedkeuring van Stukje Design is aangebracht.

Onjuist gebruik van de Werken.

Onvolkomenheden, latenties als virussen, worms, trojan horses, etc. of fouten in niet van Stukje Design afkomstige software, hardware, rand- en/of andere apparatuur.

Het niet onderhouden van software van derden door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het niet uitvoeren van updates.

Invoerfouten en/of fouten die verband houden met de door Opdrachtgever gebruikte en/of ingevoerde gegevens.
Indien Licentiegever of een BSP besluiten werkzaamheden uit te voeren om de ontstane fout en/of onvolkomenheid te herstellen, kan deze het hiervoor met de Eindgebruiker overeen te komen tarief in rekening brengen

7.      Meerwerk

7.1       Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door omstandigheden van welke aard dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze meer- of minderkosten worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

7.2       Indien Stukje Design meer werk moet verrichten dan Stukje Design redelijkerwijs had kunnen voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Stukje Design gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3       Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk een overeengekomen of verwachte opleverdatum kan worden beïnvloed.

7.3       Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Stukje Design Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

8.      Prijzen en betaling

8.1       Alle prijzen zijn in euro's, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever.

8.2       Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.

8.3       Stukje Design zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever.

8.4       De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Stukje Design kan geleverde diensten tijdelijk opschorten om Opdrachtgever te bewegen tot betaling. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

8.5       Indien opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn schriftelijk aan Stukje Design te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) deel van de factuur wordt opgeschort totdat Stukje Design de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Stukje Design blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

8.6       Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.7       Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.8       Eens per kalenderjaar is Stukje Design gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Stukje Design zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

8.9       Alle prijzen die door Stukje Design worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

8.10    Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, is ieder van die (rechts)personen hoofdelijk verbonden tot nakoming van de betalings- en overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Stukje Design.

8.11    Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren  de gegevens uit de systemen en administratie van Stukje Design volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

9.      Geheimhouding

9.1          Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie van vertrouwelijke aard is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.

9.2          Stukje Design mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

9.3          De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10.    Aansprakelijkheid en overmacht

10.1        De totale aansprakelijkheid van Stukje Design wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat is gefactureerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadevoortbrengende feit zich voordeed. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Stukje Design voor directe schade echter meer dan € 5.000,- bedragen.

10.2        Iedere aansprakelijkheid van Stukje Design voor enige andere vorm van schade  dan directe schade is uitgesloten, waaronder onder meer is begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, verminderde goodwill, schade wegens verlies of verminking van gegevens,  schade wegens bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever.

10.3        De in dit artikel 10 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Stukje Design.

10.4        De aansprakelijkheid van Stukje Design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Stukje Design direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Stukje Design ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. Deze verplichting geldt niet voor zover nakoming blijvend onmogelijk is geworden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stukje Design in staat is adequaat te reageren.

10.5        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stukje Design meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Stukje Design vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden nadat Opdrachtgever bekend is of behoort te zijn met de schade, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

10.5        In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Stukje Design door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Stukje Design kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.    Duur en opzegging

11.1        Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

11.2        Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds niet opzeggen, tenzij voldaan is aan hetgeen bepaald is in het artikel over oplevering en aanvaarding.

11.3        Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

11.4        De overeenkomst kan door elk der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd in het geval van:

aanvraag of verlening van uitstel van betaling (surseance) door/aan de andere partij, of;
aanvraag van faillissement of faillietverklaring van de andere partij;
het door de andere partij buiten faillissement of surseance of een soortgelijke regeling aanbieden van een akkoord aan haar schuldeisers;
liquidatie of anderszins staking van activiteiten van/door de andere partij.
11.5        Bij opzegging, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook eindigt het gebruiksrecht van Opdrachtgever met betrekking tot de Werken.  Stukje Design is gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Stukje Design is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

12.    Wijzigingen in overeenkomst

12.1        Na totstandkoming mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

12.2        Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Stukje Design echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

12.3        Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Stukje Design overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Stukje Design zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Stukje Design bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

12.4        Stukje Design mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

13.    Slotbepalingen

13.1        Op de overeenkomsten tussen partijen, inclusief deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Stukje Design en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Stukje Design gevestigd is.

13.2        Indien enige bepaling in een overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.3        Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

13.4        De door Stukje Design ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

13.5        Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Stukje Design steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.